در اقدامی مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و بانک تجارت امکان دریافت و پرداخت در بستر بانکداری اینترنتی فرا بانک فراهم شده است.

SONY DSC

در همین رابطه از آقای محمد ابراهیم باشتنی کارشناس مسئول دریافت وپرداخت وصدور چک حوزه مدیریت امور مالی دانشگاه حکیم سبزواری در خصوص چگونگی ارایه خدمات این سامانه گفتگویی انجام شده است :

آقای باشتنی : در تداوم و اجرای برنامه های توسعه وتحول دانشگاه و همچنین استفاده از ظرفیت های الکترونیکی در نظام مالی وحسابداری نوین دانشگاه ، با رایزنی و تعامل خوب با سرپرستی محترم بانک تجارت این قابلیت برای حوزه مدیریت امور مالی فراهم شد تا از طریق سامانه بانکداری فرا برای گزارش گیری دریافت ها و پرداخت های دانشگاه بدون صدور چک بصورت لحظه ای و برروی خط اینترنت حواله ها و واریزهای دانشگاه در کمترین زمان ممکن و بدون محدودیت زمان انجام شود ضمن اینکه با این اقدام عدم نیاز به مراجعه به بانک ،  روان سازی خدمات و صرفه جویی در وقت وزمان؛  قابلیت های دقیق گزارش گیری و عدم وجود مغایرت و صحت و درستی وضریب امنیت کار افزایش می یابد.