مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از مدیران منتخب دانشگاه های کشور در نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه های دولتی ایران به ارائه گزارشی از اقدامات و فعالیت های انجام شده دراین دانشگاه پرداخت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر امیرحسین کیذوری در این نشست ضمن اشاره به بحث ارزیابی راهبردی دانشگاه و ایجاد دبیرخانه پایش برنامه راهبردی در مدیریت نظارت و ارزیابی به شرح فعالیت های انجام شده در مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه پرداخت.
گفتنی است این گزارش مورد استقبال مسئولان مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت  آموزش عالی وزارت علوم قرار گرفت.