معاون دفتر آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن تقدیر و استقبال از ابتکار عمل دانشگاه حکیم سبزواری در روزدرختکاری بیان کرد:

” همت، غیرت و پشتکار مسئولین دانشگاه حکیم در پیشبرد اهداف و برنامه ریزی های ابتکاری توانسته این دانشگاه را جزو هفت دانشگاه برتر کشور قرار دهد و امیدواریم با اختصاص ۵۰ درصد افزایش بودجه این دانشگاه در سال آینده، علاوه بر توسعه علم، شاهد توسعه عمل همانند این طرح بزرگ یادگار سبز باشیم.

                                                      آیین جشنواره طرح یادگار سبز

دکتر علی الهیار ضمن اشاره به توسعه پایدار در یک دهه جاری،افزود:

این حرکت نمادین و ابتکاری دانشگاه حکیم سبزواری پیرو منشور سازمان ملل(یونسکو) می باشد و باید این طرح به عنوان یکی از سرمایه های دانشگاه، به محیط بیرون و شهرستان سبزوار گسترش یافته تا مردم شهرستان نیز از این فرهنگ سازی برخوردار شوند.

وی ضمن مردود شمردن توسعه و رشدی که منجر به تخریب و آفتی برای محیط زیست باشد گفت:

” در گذشته توسعه بیشتر مربوط به  مباحث اقتصادی، صنعتی و تکنولوژی بود ولی امروزه با هزینه های کلانی که بابت توسعه پرداخت می شود، باید فرآیندهای آن به نحوی باشد که فلسفه وجودی آنرا زیر سوال نبرد.

دکتر الهیار، طرح یادگارسبز را در دانشگاه حکیم تلنگری برای مردم جامعه دانست تا همواره از بی مهری نسبت به مادر طبیعت دست برداشته و برای رفع این جفا، امانتداران خوبی برای آیندگان باشیم.