در نشست نمایندگان تام الاختیار برگزاری آزمون های سازمان سنجش که در روز شنبه ۵ تیرماه برگزار شد، دانشگاه‌حکیم‌سبزواری درمیان بالغ بر ۴۲۰ حوزه برگزاری آزمون در سال ۱۳۹۹ به عنوان حوزه ممتاز کشور در برگزاری آزمون های سراسری و تنها حوزه ممتاز برگزاری آزمون در بین دانشگاه های استان خراسان رضوی انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.