دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۴۰۱ به روایت فصل ها /فصلنامه دانشگاه حکیم سبزواری

(جهت مشاهده هر شماره بر روی متن کلیک کنید)

فصلنامه بهار(شماره بیست و نهم)

فصلنامه تابستان(شماره سی ام)

فصلنامه پاییز(شماره سی و یکم)

فصلنامه زمستان (شماره سی و دوم)