مدیر حراست دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه گفت: کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دستگاه برتر استان خراسان رضوی در حوزه پدافند غیرعامل شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

مهندس هادی نصرتی پور در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: بر اساس ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی در راستای تحقق اهداف و سیاست های سند راهبردی و چارچوب نهادی پدافند غیرعامل،  کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه حکیم سبزواری جزء دستگاه های برتر شناخته و از اعضا این کمیته توسط مدیرکل پدافند غیرعامل استان تقدیر به عمل آمد.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر رسالت دانشگاه ها در راستای فرهنگ سازی در زمینه آموزش برای آشنایی با پدافند غیرعامل، گفت: امروزه حوزه پدافند غیرعامل، حوزه ای بسیار گسترده ای است چرا که با توجه به پیشرفت علم وتکنولوژی، عرصه های تهدید هم افزایش پیدا کرده است که این مهم  نیاز به برنامه ریزی علمی در این حوزه را بیشتر نشان می دهد.

مدیر حراست دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به جامعه آماری بیش از ۸ هزارنفری دانشگاه حکیم سبزواری، عنوان داشت:بر آنیم با پیاده کردن سیاست ها و اولویت های حوزه پدافند غیرعامل در دانشگاه آمادگی مجموعه خود را در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی افزایش دهیم و تبعات ناشی از این حوادث را کم کنیم.