هیات رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری میزبان خانواده های شهدای دفاع مقدس،مدافعین حرم و سلامت و شهدای اغتشاشات