دانشگاه حکیم سبزواری پیشتاز در برگزاری کارگاه تخصصی(IR)دانشگاه پژوهی

اولین کارگاه تخصصی (IR) با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان اولین دانشگاه در سطح کشور با حضور مدیران عالی و ارشد دانشگاه و با ارائه جناب آقای دکتر سید هادی مرجائی استادیار جامعه شناسی و مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی و عضو کارگروه دانشجویی تدوین برنامه ششم توسعه کشور در روز دوشنبه ۲۹ دیماه به همت دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه برگزار شد.

.

                                       IMG_4832   IMG_4839

.

این کارگاه تخصصی با هدف آشنایی با کار ویژه های دانشگاه پژوهی،چشم اندازها، اهداف، ماموریت ها وتجربیات دانشگاه های خارجی وبرسی الگوی کاری(IR) در دانشگاه های ایران در دو بخش آموزشی و کارگاهی برگزار شد.

در این نشست با تاکید بر تقویت نظام دانشگاهی، مدیریت نوین نظام آموزش عالی در کشور  و لزوم توسعه تفکر دانشگاه پژوهی(IR)در حوزه های مختلف دانشگاه، به فرصت ها وچالش های این مبحث پرداخته شد.

.

                                                         IMG_4829

.

آقای دکتر حدادنیا، ریاست محترم دانشگاه در آغاز جلسه پس از معرفی موضوع نشست، ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این کارگاه ها بتوان در راه توسعه دانشگاه های پویا و پیشبرد و حرکت به سمت آرمان های دانشگاه نسل سوم واهداف برنامه های آموزش عالی گام برداشت.