مدیر گروه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حکیم سبزواری گفت: این دانشگاه با هدف رفع نیازهای علمی و صنعتی ۳۲ قرارداد پژوهشی به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۴۱میلیون ریال از ابتدای سالجاری با بخش صنعت امضا کرده است.

دکتر عباس احسانی سرشت روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: عمده قراردادهای این دانشگاه با بخش صنعت مرتبط با سازمان امور اراضی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمال، شرکت ماشین‌های الکتریکی ‘جمکو’ شهرستان جوین، سیمان لار سبزوار و چند شرکت دیگر بوده است.

وی یادآور شد: یکی از انواع خدماتی که مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه انجام می‌دهد، پیگیری، کنترل و تسهیل امور مربوط به طرح‌های پژوهشی بنیادی و کاربردی پژوهشگران با هدف کمک به پیشبرد مرزهای دانش و حل مسائل اساسی کشور در شاخه‌های مختلف علوم و صنایع است.

مدیر  ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: از ابتدای سالجاری ۱۹ عضو هیات علمی این دانشگاه به منظور انجام فرصت مطالعاتی خود به شکل نیمه وقت و تمام وقت و مطابق شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در بخش جامعه و صنعت اعزام شده‌اند.

لینک خبر بروی خبرگزاری ایرنا