پیش نویس سند توسعه شهرستان سبزوار در حوزه ی آموزش و پژوهش تهیه گردید.

جلسات مربوط به تدوین سند توسعه شهرستان سبزوار در حوزه ی آموزش و پژوهش؛ به ریاست دانشگاه حکیم سبزواری و در محل سالن کنفرانس این دانشگاه برگزار شد.

روسای دانشگاه های سبزوار، رئیس اداره ی آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی فرماندار ویژه شهرستان سبزوار در قالب کارگروه تدوین سند توسعه شهرستان در حوزه ی آموزش و پژوهش طی ۹ جلسه کاری به بررسی قابلیت ها، نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی این حوزه پرداختند و بر اساس آن، اقدامات اجرایی پیشنهادی در حوزه ی آموزش و پژوهش مورد توافق قرار گرفت.

لازم به ذکر است؛ این پیش نویس پس از نهایی شدن توسط کمیته ی تلفیق به عنوان بخشی از سند توسعه شهرستان سبزوار، تعیین کننده ی برنامه های توسعه بخش پنج ساله آینده شهرستان خواهد بود.