در راستای گسترش همکاری های بین المللی و میان دانشگاهی، درپی سفر هیئت بلندپایۀ وزرات علوم فرانسه به ایران در دی ماه ۱۳۹۵ و معرفی رسمی گروه زبان و ادبیات فرانسۀ دانشگاه حکیم به وزیر علوم فرانسه از سوی سفیر و تأکید ایشان بر برقراری هر چه بیشتر روابط علمی و آموزشی با دانشگاه های فرانسه، دانشگاه لیون از آقای دکتر حسین زاده، عضو هیئت علمی گروه زبان فرانسۀ دانشگاه حکیم سبزواری برای راهنمایی رسالۀ دکترا در قالب co-direction دعوت به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پس از تأیید معاونین پژوهشی و آموزشی و نظر مساعد ریاست دانشگاه و موافقت گروه زبان فرانسۀ دانشگاه حکیم سبزواری با این همکاری به صورت رسمی به دانشکدۀ ادبیات دانشگاه لیون ابلاغ و مقرر شد تا دانشجو، خانم روشنک دانایی، کار نگارش رسالۀ دکترای خود را با عنوان «بررسی تطبیقی مضمون پلیدی در ادبیات کلاسیک ایران و فرانسه» با راهنمایی دو استاد، آقای دکتر حسین زاده و خانم کورین پییرویل، استاد تمام ادبیات کلاسیک فرانسه و شرق، آغاز کند.
بدین ترتیب، دانشجوی فوق، همزمان، فارغ التحصیل دانشگاه لیون و دانشگاه حکیم سبزواری خواهد بود. این امر برای سابقۀ علمی گروه زبان فرانسۀ دانشگاه حکیم سبزواری که تا کنون در مقطع دکترا دانشجویی نداشته شایان اهمیت است، به ویژه اینکه در سطح استان نیز، در مقام قیاس با دانشگاه فردوسی مشهد که قدمت گروه فرانسۀ آن به چندین دهه پیش بازمی گردد، چنین دستاوردی سابقه ندارد.
پیرو این امر، بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران به نیابت از وزارت علوم فرانسه، پس از بررسی طرح های متعدد از دانشگاه های مختلف ایران، نظر به جذابیت و اهمیت موضوع رسالۀ دکترای خانم روشنک دانایی و با هدف گسترش همکاری میان دو دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه لیون، با اعطای بورس تحصیلی BGF به ایشان موافقت کرد.
برخورداری از این بورس برای دانشجو به منزلۀ تأمین هزینه های رفت و آمد و اسکان و ثبت نام در دانشگاه و برخورداری از بیمۀ دانشجویی و درمانی و غیره است.
امید است که این گام نخست، هموارکنندۀ راهی باشد برای گسترش همکاری های بین المللی و شناخته تر شدن نام دانشگاه حکیم سبزواری.