بر اساس آخرین نتایج اعلام شده توسط پایگاه شاخص‌های اساسی علم، نام دکتر بهروز ملکی  دانشیار گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری، در فهرست ۲ درصد شیمیدان های برجسته دنیا قرار گرفته است.  دکتر ملکی در حوزه شیمی آلی مشغول به فعالیت و پژوهش می باشند.

معیار انتخاب پژوهشگران برتر در حوزه شیمی، براساس شاخص (H-index) و تعداد استنادات به مقالات چاپ شده می باشد که بر مبنای این پارامترها فهرست دانشمندان مرتب سازی و سپس دو درصد برتر آن در حوزه های مختلف انتخاب و معرفی می شوند.

لازم به ذکر است به هر میزان تعداد استنادهای صورت گرفته به پژوهش های یک محقق بیشتر باشد، کیفیت پژوهش های وی بالاتر بوده و این پژوهش ها از طرف جامعه علمی دنیا بیشتر پذیرفته شده اند.

پیشتر نیز نام دکتررضا طیبی و دکتر مهدی بقایری اعضای هیات علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری، در فهرست ۲ درصد شیمیدان های برجسته دنیا قرار گرفته بود.