نخستین دانش‌آموختة دکتری گرایش ادبیات حماسی در دانشگاه حکیم سبزواری از رسالۀ دکتری خودپیرامون دغدغه‌های زیست‌محیطی با عنوان «تحلیل زیست‌بوم‌گرایانۀ باورهای اسطوره‌ای ایران در اوستا» به راهنمایی دکتر مهیار علوی مقدّم دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی با نمرۀ ۲۰ (برابر با درجۀ عالی) دفاع کرد.

رسالة هستی قادری سُهی، دانش آموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی (گرایش ادبیات حماسی) پژوهشی نو در زمینۀ بوم‌نقد به شمارمی رود و رهگشای مطالعاتی میان‌رشته‌ای در زمینۀ بحران‌ زیست‌محیطی است و یافته‌های آن می‌تواند برای تغییر نگرش انسان به طبیعت و زیست‌بوم مورد استفاده قرار گیرد. مشاورۀ این رساله برعهدة دکتر ابراهیم استاجی و دکتر علی تسنیمی بود و دکتر فاطمه مدرسی، استاد تمام دانشگاه ارومیه، دکتر رضا اشرف‌زاده، استاد تمام دانشگاه آزاداسلامی مشهد و دکتر زهرا جمشیدی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری داوری این رساله رابرعهده داشتند و دکتر زهرا بهرامی، به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی، بر صحت اجرای دستورالعمل ها و آیین‌نامه‌ها در این جلسة دفاع نظارت می‌کرد. این جلسة دفاع مورد توجّه شماردرخوری دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرارگرفت. از این رساله ۲ مقاله در مجلات علمی ـ پژوهشی با رتبۀ Q2 و سه دستاود پژوهشی در فضای مجازی منتشر شد.

 پیشینۀ تحقیقات این پژوهشگر حوزۀ بوم‌نقد، به واکاوی متون ادبی با تکیه بر دیدگاه‌های زیست‌بوم‌گرایانه تمرکز دارد و با نگاهی کاربردی در پی بهره‌گیری از ادبیات برای بهبود وضعیت زیست‌بوم و حل مسایل زیست‌محیطی است.

  دکتر هستی قادری سُهی، پیش‌ از این در دورۀ کارشناسی ارشد، دانشجوی ادبیات تطبیقی دانشگاه حکیم سبزواری بوده‌ است و در آن دوره نیز با پژوهش در حوزۀ بوم‌نقد زیر نظر دکتر مهیار علوی‌مقدّم، ، پایان‌نامه‌ای با عنوان «بازشناخت انتقادی بوم ‌فمینیسم با تکیه بر شعر شاعران برجستۀ معاصر فارسی» نگاشت و در آن به تحلیل دغدغه‌های زیست‌محیطی شعرای معاصر ایران پرداخت. این دانش‌آموختۀ دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، در هر دو دورۀ کارشناسی ارشد و دکتری با کسب بالاترین معدلِ گروه و نیز انتشار شش مقالۀ علمی ـ پژوهشی، یک مقالۀ ISC، پنج مقاله در مجلات علمی و ده مقاله در همایش‌های معتبر، به عنوان دانش‌آموختۀ ممتاز رشتۀ خود شناخته می‌شود.