دبیر انجمن علمی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری دبیر اتحادیه آموزش و نشر اتحادیه انجمن های علمی شیمی کشور و دبیر منطقه ای شیمی خراسان شد.
در سومین مجمع اتحادیه انجمن های علمی شیمی کشور که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، محمد مهماندوست، دبیر انجمن علمی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دبیر اتحادیه آموزش و نشر اتحادیه انجمن های علمی شیمی کشور و دبیر منطقه ایی شیمی خراسان انتخاب شد.