طیق اعلام مدیرت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری، این دانشگاه در سال ۹۷ توانست از محل امضای قرادادهای ارتباط با صنعت ۵/۷ میلیارد ریال درآمد کسب کند.

بر طبق گزارش مدیریت پژوهشی حجم مالی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۹۷ نشان از حصول درآمد بیش از ۵/۷ میلیارد ریالی این دانشگاه طی انعقاد ۱۵ قرارداد ارتباط با صنعت دارد.