رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: شش عضو هیات ‌علمی و یک پژوهشگر پسادکتری این دانشگاه در جمع دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

دکتر محمد علی زنگنه اسدی با اعلام این خبر اظهار کرد: فهرست دانشمندان پراستناد دو درصد برتر دنیا در تمامی رشته‌ها براساس تعداد استنادات تا پایان سال ۲۰۲۱ آنالیز شده که در این فهرست نام هفت نفر از پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری به چشم می‌خورد.وی افزود: دکتر مهدی بقایری عضو هیات علمی گروه شیمی، دکتر سید ابراهیم قاسمی عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی، دکتر رضا طیبی عضو هیات علمی گروه شیمی، دکتر مجتبی لزگی نظرگاه عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی، دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی گروه مکانیک و هوافضا و دکتر حسین لطفی پژوهشگر پسادکترای دانشگاه حکیم سبزواری در لیست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در میان این دانشمندان نام دکتر مهدی بقایری به عنوان دانشمند ۲ درصد برتر دوره ای نیز قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ضمن تبریک صمیمانه و تشکر از اهتمام این دانشمندان گرانقدر، ادامه داد: تعداد استنادات به تولیدات علمی محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادی و شاخص “اچ” پژوهشگران برخی از ملاک‌های ارزیابی جهت تعیین دانشمندان پراستناد دو درصد برتر بوده است.