در مراسم بزرگداشت پژوهشگران و فناوران استان خراسان رضوی در محل استانداری خراسان رضوی و با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد از سه پژوهشگر برتر دانشگاه حکیم سبزواری تقدیر بعمل آمد.

به گزار ش روابط عمومی دانشگاه در این مراسم دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی  عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه حکیم سبزواری  به عنوان پژوهشگر برتر استان در گروه فنی و مهندسی و دکتر مجتبی هادوی فر عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری در گروه کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان پژوهشگران برتر استان و آقای رضا شمس آبادی دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دانشجویی برتر استان خراسن رضوی تقدیر به عمل آمد.