در قالب قرارداد ارتباط با صنعت بين شهرداری قدمگاه  و دانشگاه حکیم سبزواری “مطالعات بهسازی ترافیکی و زیبا سازی منظر ورودی” و” اصلاح تداخل ترافیکی پشت بقعه و سه راه درود”  شهر تاریخی و مذهبی قدمگاه به  آقایان دکتر حسین خسروی و دکتر مجتبی لزگی نظرگاه  اعضای هیات علمی  گروه مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

مجریان این طرحها در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفتند: قدمگاه مرکز شهرستان زبرخان در استان خراسان رضوی است. قدمگاه رضوی، مکانی مقدس است که به محلی برای زیارت و بازدید گردشگران تبدیل شده است. به‌طور کلی شهر قدمگاه به دلیل برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و طبیعی دارای موقعیت مناسبی برای رشد و توسعه است و لزوم طرح های توسعه شهری و بهبود ترافیکی این شهر ضروری به نظر می رسد.

اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزودند: سالانه بین ۷۰۰  تا ۹۰۰ هزار نفر از مسیر شهر قدمگاه به مشهد مقدس تردد می کنند که این میزان از رفت و آمد بویژه در فصل تابستان سبب مشکلات ترافیکی برای این شهر مذهبی-توریستی میگردد. مقوله ترافیک شهر قدمگاه نیاز به بهسازی کامل دارد و مسیر تردد زائران از این شهر باید روان‌سازی شود که پرداختن به این موضوع و ارائه راهکارها و طرح های بهسازی ترافیکی شهر قدمگاه از جمله دیگر اهداف اصلی پژوهش حاضر می باشد. در این تحقیق بمنظور رفع گره های ترافیکی این شهر، ابزار های کلی و در عین حال کلیدی ترافیک حمل ونقل شهری از جمله مکانیابی کاربری ها و توزیع منطقی آنها ، تعیین تراکم ها، تعیین سرانه ها ، منطقه بندی ، توزیع منطقی مکانهای توزیع کالا و خدمات ، تمرکز زدایی، ایجاد کمربندی در پیرامون بخش مرکزی بقعه، هدایت ترافیک گذری شهر، توسعه گذرهای پیاده، تقسیمات فضایی و کالبدی براساس توپوگرافی و طرح تفصیلی شهری مورد توجه قرار خواهد گرفت. پر واضح است که سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع و پایدار برای زیباسازی، نوسازی و بازسازی بافت قدیمی شهر قدمگاه ضمن حفاظت از میراث تاریخی- فرهنگی و توجه به سازگاری و انطباق آنها با ساختارهای محیط زیست و ساختارهای فرهنگی، موجب توسعه پایدار این شهر نیز می شود. نوسازی و بهسازی یک بار برای همیشه رخ نمی دهد بلکه امری است مداوم. در واقع این امر آنی و سریع نیست بلکه فرایندی حساس و پیچیده است که نیاز به ارائه طرحهای مطالعاتی و برنامه های هدفمند دارد. این پژوهش در پی آن است که با ارائه الگوی مناسب زیباسازی، بهسازی و نوسازی، ضمن حفظ سرمایه های شهری میراث درون بافتها، از هدر رفتن سرمایه مادی در شهر قدمگاه جلوگیری کند.

این دو عضو هیات علمی دانشگاه بهبود ترافیکی و زیبا سازی منظر ورودی وضع موجود شهر تاریخی و مذهبی قدمگاه، اصلاح هندسی دیوار ساحلی دو لوپ گردشی به سمت شهر قدمگاه، اصلاح تداخل ترافیکی و مسیر قنات پنجراه پشت بقعه شهر قدمگاه، اصلاح تداخل حرکتی سواره سبک و سنگین سه راه درود شهر قدمگاه، بهبود نحوه دفع و هدایت آبهای سطحی با درنظر گرفتن پروفیل طولی و عرضی معابر و توپوگرافی وضع موجود را از جمله دستاوردهای موردانتظار از اجرای این پروژه بیان نمودند.