در قالب قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت بين شرکت دانش بنیان نانو فناوران نارین طب و دانشگاه حکیم سبزواری “بررسی ابعاد حقوقی و قضایی قرارداد مشارکت در تولید دارو “به آقای دکتر مجید صادق نژاد نائینی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

مجری این طرح در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفت: یکی از موضوعات مبتلا به در شرکت های دانش بنیان که با مشارکت سرمایه گذار شروع به فعالیت می کنند، بحث حقوقی و قراردادی مشارکت سرمایه گذار با صاحب دانش فنی است. در این طرح ابعاد مختلف حقوقی- قضایی این قرارداد مشارکت بررسی می گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: در قراردادهای مشارکت در تولید دارو، معمولاً یک طرف سرمایه مالی را تأمین کرده و طرف دیگر دانش فنی و تخصص را به عنوان آورده به شرکت تزریق می کند. در این قراردادها موضوعاتی مانند محرمانگی اطلاعات به ویژه در خصوص فرمول تولید دارو، بحث مالکیت فکری و همچنین فسخ قرارداد و حل و فصل اختلافات از اهمیت زیادی برخوردار است و آثار حقوقی زیادی به همراه دارد.

دکتر صادق نژاد نائینی هدف از اجرای این طرح را تبیین و تحلیل ابعاد مختلف حقوقی و قضایی قراردادهای مشارکت در تولید دارو عنوان نمود تا با کمک آن بتوان به شرکتهای دانش بنیان در این قراردادها کمک نموده و بخشی از مشکلات آنها در این خصوص را رفع و رجوع نمود.