در قالب قرارداد ارتباط با جامعه بين باغ موزۀ آداب و آیین کویر و دانشگاه حکیم سبزواری” تدوین راهبرد‌های تقویتِ هویت در بازۀ سنی ۷ تا ۱۴ سال با کارگاه‌های نظام‌مند در چهار سطحِ ادراکی ـ شناختی” به پژوهشگر دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

مجری این طرح در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفت:  هویت به عنوان مفهومی چند بُعدی، از سویی با چیستی و کیستی انسان پیوند می‌یابد و بر مؤلفه‌هایی چون عزّت نفس تأثیر می‌گذارد و از سویی مرز میان خودی و بیگانه را تعیین می‌کند و بر انگیزۀ پیشرفت کشور و دفاع ملّی اثرگذار است. بر این اساس تقویت هویت ملّی، به مثابۀ ایجادِ عزت نفس، تأمین امنیت و تضمین پیشرفت کشور است. از همین رو ما نیازمند ساز و کاری منسجم برای تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی در میان کودکان و نوجوانان هستیم. باغ‌موزۀ آداب و آیین کویر، سال‌هاست بر روی هویت ایرانی ـ اسلامی و شیوه‌های تقویت آن کار می‌کند و در همین راستا خواهان ارائۀ طرحی منسجم و علمی برای تقویت نظام‌مندِ این مؤلفه بود؛ با توجّه به پژوهش‌های بنده پیرامون هویت در ادب پارسی و نیز از منظر روان‌شناختی، این طرح از سوی این شرکت به بنده سپرده شد.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: ایجاد ساز و کاری برای تقویت و تثبیت هویت در این بازۀ سنی، به ویژه از این روی اهمیت دارد که طبق دیدگاه اریک اریکسون، بزرگ‌ترین چالش فرد در نوجوانی، چالش هویت است و اگر در کودکی به اندازۀ کافی از این منظر روی وی کار نشده باشد، در نوجوانی دچار بحران‌هایی خواهد شد که تا پایان زندگی دامن‌گیر اوست.

دکتر صادقی منش  در مورد اهداف این طرح گفت: ادراک ویژگی‌های ادراکی ـ شناختی کودکان و نوجوانان، ارائۀ طرح متناسب با این ویژگی‌ها و کار بر روی هویت، می‌تواند نسلی دارای عزت نفس، وطن دوست و استوار در برابر چالش‌ها‌ بپرورد و این از اهداف بلند مدت ارائه و اجرای چنین طرحی است. به گمانم باغ‌موزۀ آداب و آیین کویر که تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی یکی از اهداف اصلی آن بوده است و بر همین اساس درخواست چنین طرحی از بنده داشته، بتواند با امکانات گسترده و نیروی انسانی متخصصی که در اختیار دارد، این طرح را به بهترین شکل ممکن اجرایی کند.