در قالب قرارداد ارتباط با صنعت بين شركت آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی و دانشگاه حکیم سبزواری “توسعه نرم‌افزار تجزیه و تحلیل مقادیر پارامترهای مختلف آب و هواشناسی در هر محدوده مطالعاتی دلخواه با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور” به دکتر احسان بهنام‌طلب عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

دکتر بهنام‌طلب در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفت: با توجه به اینکه پارامترهای آب و هواشناسی در شرکت‌های آب منطقه ای بسیار پر کاربرد هستند لذا توسعه این نرم افزار به کاربران این شرکتها کمک بسیاری خواهد کرد که با انتخاب پارامتر موردنظر، محدوده مطالعاتی و بازه زمانی، داده‌ها را از ماهواره موردنظر دریافت کرده و در قالب سریهای زمانی یا عکس در کامپیوتر خود ذخیره نمایند.

وی با اشاره به اینکه مبلغ قرارداد  ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ریال (چهل و پنج میلیون تومان) است، گفت: مدت انجام مراحل قرارداد ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است.