در قالب قرارداد ارتباط با صنعت بين شركت صنایع ماشین های الکتریکی جوین(جمکو)  و دانشگاه حکیم سبزواری شناسایی عارضه های تولید، اولویت بندی آنها و ارائه راهکارهای بهبود در شرکت جمکو به دکتر جعفر یزدی مقدم عضو هیات علمی  گروه مهندسی صنایع پردیس فناوری های نوین دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

دکتر یزدی مقدم در خصوص این قرارداد به روابط عمومی دانشگاه گفت: نقطه شروع هر تغییر و بهبودي، درك و شناخـت کامل از وضعیت موجود و پیداکردن مشکـلات آن اسـت که با عنوان عارضه خوانده می شود. براي بهبود وضعیت واحدهاي صنعتی، شناخت و تشخیص عارضه ها مهمتر از هر فعالیت واقدامی است. براي بهبود و نوسازي واحد صنعتی راهکاری هاي مختلفی مطرح است.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: اینـکه کدام راهکارها مناسب است و همچنین اولویت با کدام یک از آنهاست نیازمند این اسـت که بدانیم راهکار قرار اسـت کدام مشکـل یا مسئله را حـل کند و لذا این امر نیازمند تشخیص صحیح و علمی عارضه های واحد صنعتی براي رشد، توسعه و افزایش توان رقابت پذیري است. فرآیند عارضه یابی پاسخ به این نیاز بنیادي و مقدم بر سایر تلاش ها و اقدامات بهبود سازمانی است.  

وی با اشاره به اینکه مبلغ قرارداد  ۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰ریال (صد و چهار میلیون تومان) است، گفت: مدت انجام مراحل پروژه عارضه یابی تولید در شرکت جمکو، ۱۰ ماه است.

دکتر یزدی مقدم ادامه داد: مراحل اصلی اجرای پروژه عارضه یابی تولید در شرکت جمکو در این قرداد شامل شناسایی عارضه های تولید شرکت کارفرما و اولویت بندی آنها، تشکیل تیم عارضه یابی با نقش های تعریف شده، انجام آموزش های اولیه، توجیه و ایجاد اعتقاد و همراهی موثر در مدیران و سایر کارکنان شرکت علت یابی: تعیین عوامل و علل عارضه های تولید شرکت و تهیه گزارش، ارائه راهکارهای بهبود، همراهی، هدایت و راهبری در مسیر پیاده سازی راهکارهای بهبود و تهیه گزارش از نتایج اجرای راهکارها و بررسی و تحلیل نتایج پیاده سازی راهکارها به صورت مرحله به مرحله یا بخشی  است.

این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به دستاوردهای موردانتظار از اجرای پروژه عارضه یابی تولید در شرکت جمکو، اظهار داشت: از جمله این دستاوردها می توان به  کاهش هزینه های تولید، افزایش میزان بهره وری تولید، افزایش میزان سهم شرکت از بازار ، بهبود ارتباط شرکت با مشتریان بویژه مشتریان با تقاضای سفارشی در افزایش قدرت چانه زنی شرکت با مشتری در انعقاد قرادادها  و تحویل به موقع محصولات اشاره کرد.