مجوز پذیرش دانشجوی مجازی درمقطع کارشناسی ارشد در رشته های ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط  و رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی کسب شد.

رئیس گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر افزود، با توجه به وجود اساتید خبره و تجهیزات آموزشی مطلوب در دانشکده های تربیت بدنی – حغرافیا و علوم محیطی، مجوز پذیرش دانشجو از مهرماه سال جاری برای تحصیل به صورت مجازی در  مقطع کارشناسی ارشد صادر شده است و متقاضیان به تحصیل در رشته های فوق می توانند رشته های مذکور را  برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند.

مهندس کیخسروی در ادامه اظهار نمود: برگزاری کلاس ها در رشته های فوق در هر شرایطی تا  انتهای تحصیل به صورت مجازی بوده و بر اساس آئین نامه دوره های مجازی، در صورت برطرف شدن محدودیت های ناشی از بیماری کرونا و بازگشایی دانشگاه ها، امتحانات به صورت حضوری برگزار شده و سایر شرایط آموزشی دوره ها منطبق بر شرایط کلاس های حضوری خواهد بود.