در آیین تقدیر از برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی از شرکت داروسازی مهر و ماه مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان شرکت دانش بنیان نوپای برتر در هفته پژوهش ۱۴۰۲ تقدیر شد.

شرکت دانش بنیان دارو سازی مهر و ماه شرکت دانش بنیان نوع ۱ در حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته تشخیص و درمان در شرق کشور است. مدیر عامل این شرکت مهندس رضا سعید جلالی  دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری است.