در بیست و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزوای با ورود شرکت “ارشین فناوری پارس” به عنوان ششمین شرکت این مرکز به دوره رشد موافقت شد.

 گفتنی است زمینه فعالیت شرکت اجرای پروژه های فنی و مهندسی در زمینه های انرژی، محیط زیست و مهندسی پزشکی و با ایده محوری”اجرای فرآیند نوین تفکیک زباله خشک از مبدا مبتنی بر طرح تراکنش متقابل” از تیرماه ۹۶ در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری مستقر می باشد.