در جشنواره ملی سرآمد شرکت دانش بنیان داروسازی مهر و ماه مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان “دانش بنیان سرآمد” انتخاب و تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شرکت دانش بنیان دارو سازی مهر و ماه شرکت دانش بنیان نوع ۱ در حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته تشخیص و درمان در شرق کشور است. مدیر عامل این شرکت مهندس ر رضا سعید جلالی  دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری است.

گفتنی است انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی با همکاری پارک علم و فناوری خراسان و سایر اعضای زیست بوم فناوری شرق کشور “جشنواره سرآمد” را با هدف انتخاب شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان برگزیده شرق کشور برگزار شد.