پایان نامه مریم صبوری، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری در جشنواره پایان نامه های برتر آکادمی علم و فناوری ایران به عنوان پایان نامه برتر پذیرفته شد.

 دکتر محمد رضا عادل، مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی با اعلام این خبر گفت: پایان نامه خانم صبوری در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی با موضوع

 A Qualitative Analysis, of Positioning in Public, Private, and Nonprofit Schools: A Case of Iranian EFL Teachers

در جشنواره پایان نامه های برتر آکادمی علم و فناوری ایران به عنوان پایان نامه برتر پذیرفته شد و سه گواهینامه پایان نامه برتر، پژوهشگر برتر و دانشجوی برتر و همچنین تندیس ویژه دکتر حسابی به این دانش آموخته دانشگاه حکیم سبزواری اعطا شد.

 وی افزود: استاد راهنمای این پایان نامه دکتر سید محمد رضا عادل و مشاوره آن را دکتر سید محمد رضا امیریان بر عهده داشتند.