در ملاقات حضوری رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، مقام محترم وزارت با دوره ای بودن دانشگاه معین در استان خراسان رضوی بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه فردوسی مشهد موافقت کردند.

دکتر علی اصغر مولوی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در این خصوص به روابط عمومی دانشگاه گفت: در این نشست با اشاره به اینکه دانشگاه حکیم سبزواری بالاتر از چندین دانشگاه مراکز استان از لحاظ جایگاه ملی و بین المللی (رتبه بندیهای ISC،  تایمز، گرین متریک و سایمگو) و با سابقه ای ۳۴ ساله است و در جایگاه مناسبی از دانشگاه‌های کشور قرار دارد، درخواست تعیین دوره‌ای این دانشگاه به عنوان دانشگاه معین استان همراه با دانشگاه فردوسی به صورت حضوری تقدیم وزیر علوم  گردید که مورد موافقت ایشان قرار گرفت.

دکتر مولوی افزود: بدون شک دوره ای بودن دانشگاه معین استان بین دانشگاه حکیم سبزواری و فردوسی سبب خواهد شد این دوقطب علمی شمال شرق همانند گذشته در تعامل سازنده، تاثیرگذار و کمک کننده توسعه متوازن آموزش عالی منطقه خراسان بزرگ باشد.

دکتر مولوی افزود: انتخاب دانشگاه های معین در استان ها بر اساس آیین‌نامـۀ پیـاده‌سازی آمایش آموزش عالی کشور – مدیریت اسـتانی مؤسسات آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در پایان ضمن تقدیر از حمایت و حساسیت همکاران و مردم فهیم شهرستان به این دانشگاه، از درایت، پشیبانی و توجه وزیر محترم علوم به خانواده بزرگ دانشگاه حکیم سبزواری قدردانی نمود.