در دیدار سرپرست دانشگاه حکیم سبزواری با دکتر نجفی رییس شبکه مجازی دانشگاه های جهان اسلام زمینه پیوستن دانشگاه حکیم به این شبکه فراهم شد.