در راستای آشنایی با توانمندی های دانشگاه حکیم سبزواری و ایجاد مرکز نوآوری ماشین های الکتریکی در سبزوار اساتید دانشگاه امام حسین (ع) از دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این بازدید که به همت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت استادان دانشگاه امام حسین از دانشگاه حکیم سبزواری بازدیدو در جلسه ای با حضور اعضای هیات علمی با توانمندی های دانشگاه آشنا شدند.