تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی بین دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری با موزه جانور شناسی دانشگاه مسکو منعقد شد.

رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: امضای این تفاهم نامه با هدف توسعه روابط علمی و همکاری های مشترک محققان دانشگاه حکیم سبزواری با مراکز علمی بین الملی صورت گرفت.

دکتر علی اصغر علوی افزود: انجام پروژه های مشترک در زمینه های مختلف تحقیقاتی از جمله جانور شناسی، تاکسونومی، فیلوژنی سیستماتیک مولکولی و تنوع زیستی جانوران، مهیا نمودن امکان استفاده از مجموعه های جانوری موجود در آزمایشگاههای دانشکده علوم پایه و موزه جانور شناسی دانشگاه مسکو برای طرفین و انجام تحقیقات میدانی مشترک روی گروه های جانوران از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: دوره اعتبار این توافقنامه مشترک تا پایان دسامبر ۲۰۲۲ است که با توافق طرفین قابل تمدید برای دوره های بعد نیز می باشد.

وی یادآور شد: این تفاهم نامه با رایزنی های دکتر رستگار پویانی، عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه و در راستای همکاری های بین المللی پژوهشی و تحقیقاتی ایشان با دانشگاه مسکو و همکاری مدیریت همکاری های علمی بین المللی به امضا رسید.