در سی و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد با حضور یک واحد فناور جدید در مرکز و ورود یک واحد فناور مستقر در این مرکز به دوره رشد موافقت شد.

به گزارش روابط عمومی سی و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد، توسعه و انتقال فناوری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

 در این جلسه اعضای شورا پس از بررسی طرح های وارده به مرکز رشد با حضور یک واحد فناور با ایده محوری بهینه سازی کاربرد انرژی خورشیدی در بام سبز جهت توسعه پایدار انرژی شهری در مرحله رشد مقدماتی و با ورود شرکت نانو پژوهان حکیم شرق با ایده محوری تولید رنگهای نانو حرارتی  و رطوبتی به دوره رشد موافقت نمودند.