در شصت و نهمین جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با حضور یک واحد فناور جدید و با ورود دو شرکت به دوره رشد موافقت شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه با حضور هسته فناور با ایده محوری جامه یاب به نمایندگی مهندس رضا سعادت خواه در دوره رشد مقدماتی موافقت شد و این واحد فناور به جمع واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری پیوست.

همچنین در این جلسه با حضور شرکت اردوان پاک بازان بیهق به نمایندگی محمد جعفری نسب و شرکت بیهق نوآور سبز اندیش به نمایندگی محمد طبسی در دوره رشد موافقت شد.