سومین دوره مربیگری درجه ۲ دارت در قالب طرح پژوهشی ارتباط با جامعه” شناسایی و تحلیل مولفه های تخصصی مورد نیاز مربیان دارت برای ارتقاء از درجه ۳ به درجه ۲″  توسط اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بنا به علام دانشکده علوم ورزشی این طرح پژوهشی دارای دو بخش تئوری (مجازی) و عملی (حضوری) است که به منظور شناسایی و تحلیل عوامل موثر در ارتقا مربیان دارت به سفارش انجمن دارت کشور در حال انجام است.

 بخش تئوری طرح با شرکت ۳۰  مربی دارت از سراسر کشور از تاریخ ۵ اسفند به مدت ۱۰ روز بصورت آنلاین برگزار شد.

این طرح با همکاری پنج نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی، دکتر محمدرضا شهابی، دکتر رسول زیدآبادی، دکتر رویا عسکری، دکترعلی بنسبردی و دکتر حسین شاهرخی در حال اجرا می باشد.