قراداد ارتباط با صنعت بین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت ماشین های الکتریکی جوین( جمکو) منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در قالب این قراداد “باز مهندسی و بومی سازی سامانه کنترل کیفی موتورهای الکتریکی شرکت جمکو” توسط پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری انجام خواهد شد.

مجریان این قراداد ارتباط با صنعت دکتر رضا روشنفکر و دکتر مجید بقایی نژاد اعضای هیات علمی گروه برق دانشگاه حکیم سبزواری هستند.

لازم به یادآوری این قراداد با مبلغ یک میلیاردو نود میلیون ریال منعقد شده است.