قرارداد طرح ارتباط با صنعت بین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت ماشین های الکتریکی جوین( جمکو) منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در قالب قرداد ارتباط با صنعت بین دانشگاه حکیم سبزواری و شرکت جمکو طراحی بهینه موتور القایی سه فاز ۳۰ کیلو وات به منظور بهبود راندمان توسط دکتر رضا روشنفکر عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه حکیم سبزواری انجام می شود.

پیشتر نیز “باز مهندسی و بومی سازی سامانه کنترل کیفی موتورهای الکتریکی شرکت جمکو” در قالب قرادادی به اعضای هیات علمی گروه برق دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شده بود.