در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه: از برترین های حوزه آموزش به صورت مجازی تقدیر شد + اسامی برگزیده ها


برترین های حوزه آموزش دانشگاه حکیم سبزواری در سال ۱۴۰۰

🔶 دانشکده ادبیات و علوم انسانی:

🔹عضو هیأت علمی برگزیده : دکتر حسن باقرنیا

🔹 استاد حق التدریس برگزیده : دکتر علی صادقی منش

🔹مدیر گروه برگزیده : دکتر مهیار علوی مقدم

🔹 کارشناس آموزش برگزیده : دکتر علی اصغر استاجی

 

🔶 دانشکده الهیات و معارف اسلامی

🔹عضو هیأت علمی برگزیده : خانم دکتر زینب امیدیان

🔹 مدیر گروه برگزیده: آقای علی اکبر حکم آبادی

🔹استاد حق التدریس برگزیده : دکتر محسن شرفایی

🔶 دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

🔹عضو هیأت علمی برگزیده : دکتر حامد ادب

🔹استاد حق التدریس برگزیده : دکتر جواد جمال آبادی

🔹مدیر گروه برگزیده : دکتر هادی سلطانی فرد


🔶 دانشکده علوم ورزشی

🔹عضو هیأت علمی برگزیده : دکتر رسول زیدآبادی

🔹استاد حق التدریس برگزیده : آقای هادی یاراحمدی

🔹 مدیر گروه برگزیده : خانم دکتر رویا عسکری

🔹کارشناس آموزش برگزیده : خانم طیبه امیری پارسا

🔶 دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

🔹عضو هیأت علمی برگزیده : دکتر محمود امین طوسی

🔹 استاد حق التدریس برگزیده : خانم دکتر مریم سرپوشی

🔹مدیر گروه برگزیده : دکتر مرتضی جعفر زاده

🔶 دانشکده علوم پایه

🔹عضو هیأت علمی برگزیده : دکتر رضا قرایی

🔹 استاد حق التدریس برگزیده : دکتر مرضیه نودهی

🔹مدیر گروه برگزیده : دکتر علیرضا کیخسروی


🔶دانشکده فنی و مهندسی

🔹عضو هیأت علمی برگزیده : دکتر احمد اله بخش

🔹 استاد حق التدریس برگزیده : خانم دکتر سارا مهتدی

🔹 کارشناس آموزش برگزیده : آقای علیرضا عباسی صدر

🔶دانشکده علوم مهندسی برق و کامپیوتر

🔹عضو هیأت علمی برگزیده: دکتر محمدهادی نژادشاهرخ آبادی

🔹 استاد حق التدریس برگزیده : مهندس مهدی عاملی

🔹مدیر گروه برگزیده : دکتر مرتضی رضایی

🔶دانشکده علوم مهندسی برق و کامپیوتر

🔹عضو هیأت علمی برگزیده: دکتر محمدهادی نژادشاهرخ آبادی

🔹 استاد حق التدریس برگزیده : مهندس مهدی عاملی

🔹مدیر گروه برگزیده : دکتر مرتضی رضایی


🔶 دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

🔹عضو هیأت علمی برگزیده: دکتر احسان اسماعیل نژاد

🔹استاد حق التدریس برگزیده : خانم دکترتکتم شنوائی زارع

🔹مدیر گروه برگزیده : دکتر امین کاظمی بیدختی

🔶دانشکده معماری و شهرسازی

🔹عضو هیأت علمی برگزیده : دکتر هادی باقری سبزوار

🔹استاد حق التدریس برگزیده : خانم ملیکا کروجی

🔶پردیس فناوری های نوین

🔹عضو هیأت علمی برگزیده : دکتر حمید رضا عزت پور

🔹 استاد حق التدریس برگزیده : دکتر حامد زیدآبادی

🔶استادان پیشکسوت:

🔹آقای دکتر محمد علی پرتانیان

🔹آقای دکتر جواد طیبی

🔹آقای دکتر احمد فتوحی نسب

🔹آقای دکتر احمد فغانی

🔹آقای دکتر علیرضا سلیمانی

🔶حوزه معاونت آموزشی

کارشناس آموزش برگزیده :

🔹 خانم زهرا افچنگی

🔹آقای داوود دولت آبادی