نشست هم اندیشی مهندس حسین شریعتمدار تهرانی رئیس اداره صنعت و معدن سبزوار با دکتر حاجی آبادی معاون پژوهش و فناوری و دکتر رضایی مدیر مرکز رشد و دکتر کهن مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه در محل مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این نشست که صبح امروز برگزار شد، حاضران به بررسی و تبادل نظر در خصوص زیست بوم کارآفرینی در سبزوار پرداختند و راهکارهای همکاری اداره صمت با دانشگاه و مراکز رشد و کارآفرینی بررسی شد.

مهندس شریعتمدار در این نشست بر حل مشکلات صنایع منطقه از طریق دانشگاه پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تاکید کرد.هم اندیشی در خصوص ایجاد و شکل گیری پردیس علم و فناوری سبزوار از دیگر موارد مورد بررسی در این نشست بود.