در چهاردهمین نشست هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری با موافقت اعضا دو حوزه مدیریتی دانشگاه ارتقا یافت.

 بر طبق مصوبه هیات امنای دانشگاه سطح دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه به مدیریت روابط عمومی و دفتر ریاست و سطح گروه ارتباط با جامعه و صنعت به مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت ارتقا یافت.