در هفتاد و یکیمن جلسه شورای مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری  با حضور یک هسته فناور جدید در مرکز رشد در این مرکز موافقت شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه با درخواست هسته فناور صنعت سازان اسرار با ایده محوری دستگاه پرس کف پوش بتنی تمام اتومات تک ضرب با توانایی تولید در ابعاد و ضخامتهای مختلف جهت ورود به دوره رشدمقدماتی موافقت شد.