در پژوهش دکتر اسماعیل لکزیان و آقای دکتر عبدالامیر بک خوشنویس اعضای هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری افزایش سهم انرژی های نو از جمله باد در بحث تامین انرژی بررسی شد.

دکتر لکزیان  در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: یکی ازمهمترین دغدغه های امروزه بشر بحث تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر است که منجر به تلاش محققین در راستای افزایش سهم انرژیهای نو و از جمله انرژی باد شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزاری افزود: در این تحقیق در مرکز محاسباتی انرژی دانشگاه حکیم سبزواری، شرایط واقعی عملکرد توربین بادی شبیه سازی شده است و معیار انتروپی به عنوان پارامتری موثر در طراحی ایرفویل های توربین بادی معرفی شده است.

وی  ادامه داد: مقاله  حاصل از این تحقیق مشترک تحت عنوان؛

Entropy analysis of pitching airfoil for offshore wind turbines in the dynamic stall condition

با  IF=2.73  در مجله معتبر Ocean Engineering از از انتشارات ELSEVIER ، دارای IF=2.73 و رتبهQ1  در نشریات علمی منتشر شده است.

لینک دسترسی به مقاله؛

https://authors.elsevier.com/a/1ZRF56nh6sd3J