در پژوهش بین‌المللی مشترک اساتید دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا (Michigan State University): مدل ریاضی سامانه پشتیبانی تصمیم مبتنی‌بر توسعه پایدار برای انتخاب سناریوی بهینه تأمین آب شهری تحلیل و برای مدیریت حوضه‌‌های آبریز شهری توسعه داده شد.

در پژوهش مشترک دکتر رضا جاویدی صباغیان، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری، با پروفسور امیر پویان نژاد هاشمی عضو هیأت علمی دپارتمان مهندسی کشاورزی و بیوسیستم دانشگاه ایالتی میشیگان (Michigan State University) آمریکا، مدل ریاضی سامانه پشتیبانی تصمیم مبتنی‌بر ارزیابی سناریوهای تأمین آب شهری براساس معیارهای توسعه پایدار و انتخاب مطلوب‌ترین سناریوی تأمین آب شهری در حوضه‌های آبریز شهری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

دکتر رضا جاویدی صباغیان، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری، در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در خصوص همکاری بین‌المللی پژوهشی مشترک با دکتر امیر پویان نژاد هاشمی  استاد دانشگاه ایالتی میشیگان گفت: در این پژوهش مشترک، پس از شبیه‌‌سازی سناریوهای مختلف آبی برای حوضه آبریز شهری کشف‌رود و پیش‌بینی منابع تأمین آب و نیازهای آبی در افق ۱۴۲۰ در مدل بیلانی MODSIM، یک مدل ریاضی مبتنی‌بر تحلیل ریسک (مدل MOWA) به منظور ارزیابی این سناریوها براساس معیارهای پایداری پیشنهاد گردیده است.

این مدل ریاضی قادر است اِجماع گروهی ذی‌نفعان را در شرایط مختلف ریسک تصمیم‌گیری شامل شرایط ریسک‌گریزی و تأمین تمامی معیارهای توسعه پایدار توسط سناریوهای آبی و نیز شرایط ریسک‌پذیری و تأمین حداقل یکی از معیارهای توسعه پایدار توسط سناریوهای آبی مورد بررسی قرار دهد و برای افق طرح در سال ۱۴۲۰، سناریوهای تأمین آب را در هریک از شرایط ریسک تصمیم‌گیری ارزیابی نماید و سناریوی مطلوب تأمین آب را برای این حوضه آبریز شهری پیشنهاد نماید.
گفتنی است نتایج این پژوهش به صورت مقاله‌ای بین‌المللی در ژورنال‌ معتبر Water جز مجلات JCR  به آدرس زیر به چاپ رسیده است:

https://www.mdpi.com/2073-4441/12/5/1305