در پژوهش مشترک دکتر بهنام آزادگان دانشیار گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات در انکولوژی( OncoRay ) دانشگاه صنعتی درسدن آلمان اثر تابش پروتون برروی بیماران درمان شده بررسی شد.

دکتر آزادگان که جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتی خود در دانشگاه صنعتی درسدن آلمان حضور دارند در تشریح این پژوهش به روابط عمومی دانشگاه گفت:پروژه تحقیقاتی که مشغول به تحقیق هستم عبارت است از هدایت پرتوهای پروتون با دقت بالا در قسمتی از حجم مغز موش با هدف مطالعه اثر تابش پروتون روی بیماران درمان شده است.

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه هدف از این تحقیق شبیه‌سازی تابش باریکه پروتونی ۹۰ مگاالکترون ولتی با مغز موش و مقایسه نتایج شبیه‌سازی با نتایج بدست آمده از اندازه‌گیری جهت اطمینان به تابش مغز موش می‌باشد، افزود: در ابتدا هندسه آزمایش طراحی گردید و مرحله به مرحله بعد از اضافه شدن هر وسیله جدید به هندسه نتایج شبیه‌سازی با نتایج دوز اندازه‌گیری شده در فانتوم آب مقایسه گردید و هندسه مورد تایید قرار گرفت.

وی ادامه داد: نهایتاً بعد از اعتبار سنجی نتایج شبیه‌سازی با نتایج اندازه‌گیری دوز تابشی در فانتوم آب، برای شبیه‌سازی دوز عمقی در مغز موش از سی‌تی موش که در داخل یک محفظه نگه‌دارنده ثابت شده بود استفاده شد.

دکتر آزادگان با اشاره به اینکه داده‌های سی‌‌تی موش به کد مونت کارلو داده شد و توزیع دوز تابشی در مغز موش از طریق شبیه‌سازی مونت کارلو محاسبه گردید و با داده‌های تجربی مقایسه شد، افزود: نتایج بدست آمده صحت نتایج اندازه گیری تجربی را تایید می‌کند و در ادامه پروژه تحقیقاتی موش‌های زیادی مورد تابش با دوزهای تابشی متفاوتی با هندسه مذکور قرار خواهند گرفت و پاسخ مغز بعد از دوز دریافتی از طریق MRI و CT مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

 دانشیار گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: رفتار موش‌ها بعد از دریافت تابش نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و هدف اصلی این پژوهش مطالعه اثر تابش پروتون روی بیماران درمان شده است.

وی یادآور شد: از آنجا که انجام چنین تحقیقاتی روی انسان ممکن نیست از موش‌های آزمایشگاهی استفاده می‌شود.

گفتنی است نتایج این تحقیق در مجله   Radiotherapy and Oncology   در مقاله ای با نام

High-precision image-guided proton irradiation of mouse brain sub-volumes

 

به آدرس زیر چاپ رسیده است.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814020301043