در مقاله حاصل از رساله پایان نامه فاطمه میوانه دانش آموخته دکتری آب و هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری و اعضای هیات علمی این دانشگاه مواجهه با درجه حرارت محیط در دوره های خاص بارداری و نتایج نامطلوب آن بررسی شد.

دکتر میوانه در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با تشریح پژوهش خود گفت: رویدادهای فرین به عنوان پدیده های آب و هوایی نادر که خود تبعات ناشی از تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی هستند بر ابعاد مختلف سلامت تاثیرگزار هستند. در این میان Biometeorology یکی از جدیدترین رشته های بررسی سلامت و بیماری تحت تاثیر شرایط اقلیمی بر موجودات زنده به شمار می رود.

وی افزود: در این پژوهش نیز سعی شده است با شبیه سازی اثرات ترکیبی درجه حرارت(از ۵- درجه تا ۵۰+) و رطوبت محیط(از ۱۰ درصد تا ۸۰ درصد) بر روی حیوان باردار در محیط ازمایشگاه نتایح نامطلوب قرارگیری در شرایط محیطی نامناسب مورد مطالعه قرار گیرد.

این دانش آموخته دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه گفت: نتایج این پژوهش نشان داد ارتباط تنش های محیطی در نمونه های برداشت شده در گروه های دمایی مواجهه با کاهش وزن جنین و جفت، کاهش طول قدامی جنین، سقط جنین و تولد نارس مثبت و معنی دار بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین کاهش در این پارامترهای رشد جنین در گروههای دمایی ۱ و ۴۸ درجه سانتی گراد مشاهده شده است. همچنین نتایج شناسایی پنجره های آسیب پذیری( دوره های بحرانی مواجهه) در دوران بارداری در حیوان نشان داد دوره اول بارداری بعنوان دوره عدم تشکیل جنین و بازجذب آن و مرگ و میر حیوان باردار، دوره دوم بارداری به عنوان دوره آسیب پذیری در بروز سقط جنین و دوره سوم بارداری بعنوان دوره بحرانی در بروز تولدهای نارس بوده است.

دکتر میوانه با اشاره به اینکه بروز تولدهای زودرس در دماهای حدی بالا نمود بیشتری نسبت به دماهای سرد داشته است، افزود: در مقابل جنین آتروفی شده یکی از اثرات مواجهه با دماهای سرد بوده است که در نمونه های مورد مطالعه مشاهده شده است.
این محقق اظهار داشت: در بین گروه های دمایی مورد مطالعه دمای ۱۵ درجه سانتی گراد یکی از بهترین دماها جهت رشد و نمو جنین با توجه به مشاهدات عنوان شده است. در این دما، پارامترهای رشد جنین نسبت به گروه کنترل نیز عملکرد بسیار خوب و مناسبی داشته است. لذا در این مطالعه، این درجه حرارت بعنوان دمای بهینه برای رشد و نمو جنین در حیوان باردار معرفی شده است‌.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر، علاوه بر اثرپذیری فاکتورهای رشد از شرایط تنش های اقلیمی، بروز ناهنجاریهای گوناگون از دیگر نتایج بدست آمده از این پژوهش بود که در بسیاری از نمونه ها انواع مختلفی از ناهنجاریهای ساختاری و اندام زایی مشاهده شده است.
این دانش آموخته دانشگاه حکیم سبزواری یادآور شد: انجام مطالعات مشابه در مناطق جغرافیایی و اقلیمی مختلف و بر روی موارد انسانی کمک شایانی در جهت برنامه ریزیهای بهداشتی و سلامت خواهد نمود.

گفتنی است نتایج حاصل از این مقاله در نشریه Environmental Science and Pollution Research  که از نشریات برترحوزه سلامت محیط و پزشکی دارایImpact Factor:3.056 برخوردار می باشد با عنوان

Exposure to suboptimal ambient temperature during specific gestational periods and adverse outcomes in mice

منتشر شده است.
لازم به یادآوری است این مقاله حاصل از پژوهش مستخرج از رساله دکتری فاطمه میوانه به راهنمایی دکتر علیرضا انتظاری و دکتر فاطمه صادقی فر و همکاری دکتر محمد باعقیده و دکتر آزاده عتباتی می باشد.
لینک انتشار این مقاله در زیر ارائه شده است:

https://doi.org/10.1007/s11356-020-10416-9