در پژوهش دکتر حمیدرضا باغانی، عضو هیات علمی  رشته فیزیک هسته ای دانشگاه حکیم سبزواری، اثر میان دانه ای برای چند چشمه تجاری ید-۱۲۵ مورداستفاده در درمان سرطان پروستات بررسی و تعیین شد.

دکتر باغانی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه درخصوص این پژوهش گفت: سرطان پروستات یکی شایع ترین انواع سرطان در بین مردان در جهان می باشد. تکنیک های پرتودرمانی زیادی برای پرتودهی و کنترل تومور در این نوع سرطان شامل پرتودرمانی خارجی، براکی تراپی (پرتودرمانی داخلی) و همین طور استفاده از امواج فراصوت با شدت زیاد معرفی شده است.

استادیار گروه فیزیک هسته ای دانشگاه حکیم سبزواری افزود: یکی از روش های ایمن و با ریسک پایین به جهت جلوگیری از پرتوگیری بافت های سالم اطراف در حین پرتودهی کانسر پروستات استفاده از تکنیک براکی تراپی است.

این پژوهشگر ادامه داد: در این روش چند چشمه پرتوزای طبیعی، معمولا ید-۱۲۵، به صورت میان بافتی در داخل بافت پروستات کاشته شده و از این طریق بافت هدف تحت پرتودهی قرار می گیرد. مشکل اصلی در براکی تراپی پروستات توسط کاشت چند دانه ای ید-۱۲۵ عدم در نظر گرفتن اثر تضعیف مربوط به حضور هر دانه بر روی تابش های گسیل شده از دانه های قبلی در حین درمان بیمار می باشد.

دکتر باغانی یادآور شد: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اثر میان دانه ای می تواند به طور قابل توجهی میزان دوز دریافتی توسط حجم تومور پروستات را تحت تاثیر قرار دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد:  بنابراین لزوم درنظر گرفتن این اثر در زمان درمان بیمار یک موضوع ضروری است، چرا که صرف نظر کردن از این موضوع می تواند به نتایج بالینی نامطلوبی به لحاظ عدم تحویل دوز تابش کافی به بیمار منتهی گردد. در این راستا برای هر چشمه تجاری مورد مطالعه ضرایب تضعیف مشخصی تعیین گردیده که این ضرایب می توانند توسط تیم درمان در حین براکی تراپی پروستات مورداستفاده قرار گیرند و از این طریق اثر میان دانه ای را در فرآیند درمان لحاظ نمایند.

وی خاطرنشان کرد: این تحقیق با همکاری خانم آذر غیبی (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته فیزیک هسته ای) و آقای دکتر علی اصغر مولوی به انجام رسیده است.

گفتنی است نتایج حاصل از این تحقیق در مجله Computer methods and programs in biomedicine با ضریب تاثیر  ۷/۰۲۷  و رتبه Q1 در رتبه بندی مجلات JCR به چاپ رسیده است.