در پژوهش مشترک دکتر محمود فرخی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان” مدلسازی ریاضی سیستم بازیافت و ذخیره سازی انرژی حرارتی اتلافی دودکش های صنعتی” صورت گرفت.

دکتر فرخی در تشریح تازه ترین پژوهش خود به روابط عمومی دانشگاه گفت: امروزه گازهای گرم خروجی از دودکش ها، مهمترین منابع اتلاف انرژی حرارتی در صنایع مختلف به ویژه در صنایع مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه ها است.

عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر اینکه روش های مختلفی برای بازیابی این انرژی تلف شده وجود دارد، ادامه داد: از آن جمله می توان به قرار دادن یک بستر پر شده در مسیر جریان گاز خروجی از دودکش اشاره نمود که در این سیستم ها انرژی می تواند به دو شکل گرمای محسوس و گرمای نهان در بستر ذخیره شود و سپس برای مصارف گرمایشی مورد استفاده قرار گیرد.

این پژوهشگر افزود: در پژوهش حاضر مدلسازی ریاضی سیستم بازیافت و ذخیره سازی انرژی حرارتی اتلافی دودکش های صنعتی از طریق استفاده از بسترهای پر شده مد نظر قرار گرفت و نتایج حاصل از مدل سازی با داده های آزمایشگاهی اعتبارسنجی شد. مدل های اعتبارسنجی شده می توانند در بهینه سازی فرایند، برآورد پارامترها و طراحی سیستم های مدل شده در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار گیرند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه پژوهش حاضر، حاصل همکاری با دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان است و در قالب دوره پژوهشی کوتاه مدت اینجانب در دانشگاه اصفهان به انجام شده، اظهار داشت:. نتایج حاصل از این تحقیق در مجله International Journal of Heat and Mass Transfer با IF = 4.947 به چاپ رسیده که جزء ده درصد برتر مجلات در زمینه تخصصی مورد نظر می باشد.

این پژوهشگر در پایان سخنان خود  از مساعدت مجموعه مدیریتی دانشگاه و همکاران گرامی دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی بابت فراهم کردن امکان شرکت وی در دوره پژوهشی مذکور سپاسگزاری نمود.

لینک انتشار این مقاله در زیر ارائه شده است:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0017931020330611