در پژوهش  دکتر حمیدرضا باغانی عضو هیات علمی  گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری با پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی سبزوار “ضرایب دوزیمتری پرتو برای مواد TLD مورداستفاده در مقاصد حفاظت پرتویی و انکولوژی تابش” بررسی و تعیین شد

دکتر باغانی در شرح این پژوهش به روابط عمومی دانشگاه گفت:

استفاده روز افزون از تابش در زندگی روزمره انسان ها لزوم حفاظت در برابر اشعه را بیش از پیش مطرح ساخته است. در این راستا دوزیمترهای مختلفی برای پایش میزان پرتوگیری افراد و سنجش میزان اشعه دریافتی توسط آنها ابداع و توسعه یافته است.

یکی از مهمترین  انواع دوزیمترهای مورداستفاده برای این مقاصد دوزیمتر گرمالیانی یا همان TLD است که با یک مکانسیم بسیار موثر و در عین حال ساده قادر به تعیین میزان پرتوگیری افراد و دوز تابش دریافتی توسط آنها می باشد. تا حال حاضر انواع مختلفی از دوزیمترهای TLD جهت استفاده در مقاصد حفاظت پرتویی و همین طور مقاصد بالینی توسعه یافته اند.

بسته به رویکرد مورداستفاده برای دوزیمتری تابش، این مواد TLD می توانند در تکنیک های مختلفی برای سنجش میزان اشعه دریافتی توسط افراد مورد استفاده قرار گیرند. یکی از این روش ها استفاده از مفهوم کرما برای دوزیمتری تابش است که در این مطالعه برای اولین بار ضرایب کرمای مربوط به گستره وسیعی از انواع مواد TLD در انرژی های مختلف فوتون با دو رویکرد تحلیلی و شبیه سازی مونت کارلو تعیین و گزارش شده است.

قابل ذکر است که ضرایب کرمای گزارش شده در این مطالعه می توانند در مقاصد حفاظت پرتویی (چه شخصی و چه محیطی) و همین طور در اهداف انکولوژی پرتویی به منظور تخمین میزان دوز دریافتی توسط بیمار در حین رادیوتراپی مورد استفاده قرار گیرند.

قابل ذکر است نتایج حاصل از این پژوهش در مجله European Physical Journal Plus با ضریب تائیر (IF) 3/911 و رتبه Q1 به چاپ رسیده است که از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد:

 https://link.springer.com/article/10.1140/epjp/s13360-021-02135-y