در تازه ترین پژوهش عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری سیکلی نوین با استفاده از سیال دو جزئی آب – آمونیاک و با هدف استحصال برق از انرژی نهفته در منابع زمین گرمایی ارائه شد.

در این پژوهش که تحت سرپرستی دکتر احسان امیری راد دانشیار گروه مهندسی مکانیک و با همکاری مهندس پریسا کاظمیانی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک- انجام شده است، پس از معرفی طراحی اولیه، سیکل مورد نظر براساس منابع زمین گرمایی با شرایط دمایی متفاوت و با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده است.

لازم به ذکر است نتایج حاصل از این تحقیق در مقاله ای تحت عنوان

Optimization of an improved power cycle for geothermal applications in Iran
در مجله معتبر
Energy (IF : 6.082)
منتشر شده است.

لینک دسترسی به مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544220314882