در پژوهش مشترک دکتر عبدالرضا کاشکی، دکتر مختار کرمی و دکتر رحمان زندی اعضای هیات علمی و زهره روکی دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه حکیم سبزواری اثر پارامترهای جغرافیایی و محیطی بر دمای سطح زمین مناطق شهری بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در سالهای اخیر با از بین بردن پوشش گیاهی و کاهش منایع آبهای سطحی میزان دمای سطح شهری افزایش پیدا کرده است.

گفتنی است یافته های این مطالعه اهمیت قابل توجه ای برای اقلیم شناسان، برنامه ریزان  شهری و متخصصین محیط زیست برای سازگاری با افزایش دما و توسعه بی رویه و کنترل نشده شهرها دارد. این تحقیق در راستای اهداف سازمان ملل جهت توسعه پایدارشهرها تا سال ۲۰۳۰ می باشد.

لازم به یادآوری است نتایج این پژوهش در مقاله ای با عنوان

Evaluation of the effect of geographical parameters on the formation of the land surface temperature by applying OLS and GWR, A case study Shiraz City, Iran
OLS و GWR

OLS و Gدر نشریه معتبر Urban Climate  از گروه Elsevier  و از نشریات برتر حوزه جغرافیا، اقلیم شناسی و برنامه ریزی شهری چاپ شد.

این نشریه دارای ضریب تاثیر Impact Factor:3.834  است.

لینک دسترسی مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212095521000626