در پژوهش دکتر حمید رضا باغانی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری و رضا شمس آبادی دانشجوی دکتری رشته فیزیک هسته ای این دانشگاه، اثر تغییرات بافت تومور پستان بر اثر بخشی زیست شناختی نسبی پرتو ایکس کم انرژی بررسی شد.

دکتر باغانی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در خصوص این پژوهش گفت: کانسر پستان یکی از شایع ترین انواع سرطان در میان زنان می باشد و تاکنون روش های درمانی مکمل جراحی زیادی برای این نوع سرطان معرفی شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: یکی از این درمان های مکمل پرتودرمانی حین عمل با استفاده از پرتوهای ایکس کم انرژی است که در سال های اخیر مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به ماهیت تک جلسه ای این تکنیک درمانی در پرتودهی بافت پستان، تجویز و تحویل دوز تابشی موردنیاز به بیمار باید با دقت بالایی انجام پذیرد، چرا که هیچگاه فرصت مجددی برای اصلاح دوز تحویلی به بیمار و بهینه کردن فرآیند درمان در این نوع پرتودرمانی وجود نخواهد داشت.

دکتر باغانی با اشاره به اینکه یکی از عوامل موثر بر دوز تجویزی و تحویل شده به بیمار، اثربخشی زیست شناختی نسبی این پرتوهای ایکس کم انرژی است، یادآور شد: ممکن است این پارامتر بواسطه تغییرات ترکیب بافت پستان در سنین و شرایط فیزیولوژیک متفاوت زنان  تحت تاثیر قرار گیرد، لذا در مطالعه حاضر به ارزیابی اثرات ناشی از تغییر ترکیب بافت پستان بر اثربخشی زیست شناختی نسبی پرتوهای ایکس کم انرژی مورداستفاده در پرتودرمانی حین عمل تومورهای پستان پرداخته شده است.

این پژوهشگربا اشاره به نتایج حاصل از پژوهش ادامه داد: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تغییرات ترکیب بافت پستان منجر به تغییر اثربخشی زیست شناختی نسبی پرتوهای ایکس کم انرژی خواهد شد، واقعیتی که می تواند در نهایت باعث تغییر دوز تجویز شده به بیمار گردد.

دکتر باغانی اظهار داشت: بنابراین توصیه اصلی تحقیق حاضر استفاده از اطلاعات تصویربرداری بیماران مبتلا به سرطان پستان (مانند سونوگرافی، ماموگرافی، CT و MRI) به منظور کمی سازی ترکیب بافت پستان و تعیین دقیق تر میزان دوز تجویزی برای هر بیمار در روش پرتودرمانی حین عمل توسط پرتوهای ایکس کم انرژی می باشد.

گفتنی است نتایج حاصل از این پژوهش در مجله Computer methods and programs in biomedicine با ضریب تاثیر (IF) 5/428  و رتبه Q1 به چاپ رسیده است و از طریق لینک زیر قابل دسترسی می باشد:

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169260721003205?dgcid=author